Vlastné čistenie vody

Čistenie vody v RAS spočíva jednak v odstraňovaní nerozpustených látok (tj. exkrementov a príp. zvyškov krmív) pomocou sedimentácie alebo mechanickej filtrácie, príp. s podporou flotácie, resp. kombináciou uvedených postupov, jednak v premene vo vode rozpusteného amoniaku pomocou biologických nitrifikačných filtrov na dusičnany. Ďalšou možnou následnou fázou biologickej filtrácie je denitrifikácia, pri ktorej sa vo vode rozpustený amoniak
a dusičnany premieňajú na plynný dusík, unikajúce do atmosféry.

Úprava vody zahŕňa odplynenie (zníženie obsahu vo vode rozpusteného kysličníka uhličitého), úpravu pH, zvýšenie obsahu vo vode rozpusteného kyslíka (pomocou aerácie či oxigenácie), prípadne tiež dezinfekciu vody (pomocou ozonizácie alebo UV žiarenia) a úpravu teploty vody. Len výnimočne sa jedná o chladenie systému, vo väčšine prípadov je potreba zabezpečovať (buď trvalo, častejšie len sezónne) ohrev vody. K tomu možno využiť širokú škály možných zdrojov – zámerného ohrevu s využitím plynných, kvapalných alebo tuhých palív či elektrickej energie, tepelných čerpadiel, solárnych systémov, bioplynových staníc, chladiacej vody z priemyselných podnikov a energetiky, termálnu vodu ai., resp. rôznych kombinácií týchto spôsobov.

Cirkulácia vody je zabezpečovaná čerpaním pomocou klasických obežných čerpadiel (u vertikálnych RAS) alebo tzv. Airlift (pri horizontálnych RAS). Prítok vody do systému sa pohybuje v rozpätí 1-5% celkového aktuálneho prietoku v systéme (u špičkových systémov i menej). Prítok vody slúži na doplňanie odparu, náhrade technologických strát vody (odkalenie chovných nádrží, sedimentačných zariadení, mechanických a biologických filtrov a i.) a je využívaný na riedenie obsahu dusičnanov (ak nie je súčasťou systému denitrifikácia).

Požiadavkou je, aby zdroj vody bol spoľahlivý najmä z hygienického hľadiska. Najvhodnejším zdrojom je podzemná voda, existujú aj systémy používajúce na tento účel vodu dažďovú. Experimentálne a malé chovateľské systémy niekedy využívajú aj vodu z vodovodnej siete. Použitie povrchovej vody nie je príliš vhodné.

Zdroj: Jan Kouřil: Mají šanci recirkulační systémy v ČR?