Konštrukcia recirkulačných systémov

V poslednej dobe sa konštrukcia recirkulačných systémov orientuje niekoľkými smermi.

S cieľom zníženia energetických vstupov pre prevádzku recirkulačných systémov, sú konštruované kompaktné, horizontálne umiestnené zariadenia s malými rozdielmi hladín v jednotlivých súčastiach celého systému, umožňujúce minimalizovať požiadavky na čerpanie vody klasickými vodnými čerpadlami a ich náhradu tzv. Airlift (s použitím buď tlakového vzduchu alebo kyslíka). Tým je súčasne riešená aj potreba oxigenácie vodného prostredia (saturácie potreby kyslíka rybami aj biologickými nitrifikačnímy filtrami). 

Najdôležitejšie sú pokroky v metódach denitrifikácie (Umožňujúce premenu dusičnanov na inertný plynný dusík). Riešené sú aj možnosti využitia organických kalov k produkcii bioplynu. Vývoj sa zameriava aj tzv. Akvaponii, čiže využitie znečistenej vody z chovu rýb k intenzívnej produkcii hydroponickým spôsobom kultivovaných makrofytov (napr. paradajka, uhorka, bazalka a i.) pri súčasnej eliminácii vo vode rozpusteného amoniaku a ďalších Biogénov, vrátane získania doplnkovej trhovej produkcie. 

Na podobné účely bolo testované aj použitie mikrofytov (rias). Sú riešené aj možnosti začlenenia detrivorných organizmov (napr. Krivák potočný) transformujúcu zvyšky pevného odpadu z mechanických filtrov či sedimentačných zariadení. V neposlednom rade je možné s použitím pevného odpadu počítať ako s donátorom uhlíka pre potreby procesu denitrifikácie, ktorý je pri špičkových moderných systémoch ich neoddeliteľnou súčasťou. 

Do budúcnosti, možno vkladať nádeje aj do netradičných metód čistenia vody, najmä pri použití nanomateriálov. Legislatívne opatrenia v niektorých západoeurópskych krajinách stimulujú rozvoj RAS v intenzívnom chove lososovitých a iných druhov rýb s cieľom zásadne obmedziť produkciu znečistenia povrchových vôd. 

Niekoľko špičkových firiem na svete ponúka kompletné technologické celky, alebo jednotlivé komponenty pre chov lososovitých rýb i celého radu iných druhov rýb. Technologické celky dodávané na kľúč sa vyznačujú nízkymi prevádzkovými nákladmi, malou zastavanou plochou a kompletnou mineralizáciou biologicky odbúrateľných látok.

Vysoká vstupná investícia

Nevýhodou týchto systémov je značná investičná nákladnosť, technická komplikovanosť, vysoké požiadavky na kvalifikáciu a spoľahlivosť personálu, spoľahlivosť dodávky elektrickej energie a v niektorých prípadoch vyššie prevádzkové náklady, súvisiace s energetickou náročnosťou, čo býva kompenzované chovom cennejších (dražších) druhov rýb a vyššou produktivitou práce.

Zdroj: Jan Kouřil: Mají šanci recirkulační systémy v ČR?