Ako sa vyvíjajú krmivá

Vývoj v súvislosti s Recirkulačné technológiami existuje aj u krmív.

Už niekoľko rokov produkujú niektoré firmy krmivá vyznačujúce sa vyššou súdržnosťou granúl, sťažujúce ich rozpadavosť aj po prechode tráviacim traktom a umožňujúce lepšiu separáciu. V súčasnosti prebieha v Nemecku patentové konanie na krmivo obsahujúce ako aditívum korok, ktorý spôsobuje, že vzniknuté exkrementy plávajú a môžu byť jednoduchším spôsobom separované z vodného prostredia.

RAS majú vo svetovej akvakultúre čoraz významnejšie miesto. Ich masívnemu rozvoju v poslednom desaťročí pomáha okrem technického pokroku aj celý rad ďalších faktorov. Jedným z nich sú ekologické požiadavky, súvisiace s nepriaznivým vplyvom intenzívnej akvakultúry (najmä fariem s prietokovým režimom vody) na kvalitu vody, ale aj požiadavky na vyššie hygienické zabezpečenie chovov, nedostatok kvalitných vodných zdrojov prítokovej vody a rozširujúci sa vplyv rybích predátorov. 

V neposlednom rade možno medzi dôvody rozširovania RAS zaradiť lepšiu možnosť rozširovania druhovej pestrosti produkcie rýb a obmedzenie klimatických vplyvov na produkciu násadového materiálu. 

RAS sa tak stali významnou alternatívou intenzívneho chovu rýb v prietokových a rybničných akvakultúrnych systémoch. RAS môžu významne prispieť k naplneniu kľúčovej požiadavky obchodných reťazcov, zaistiť rovnomernejšie celoročné dodávky trhových rýb v požadovanom sortimente. Nezastupiteľné miesto majú RAS v akvakultúrnom výskume najrôznejšieho zamerania. 

Recirkulačná technológioa je doširoka využívaná aj v chove okrasných druhov rýb a vo výstavných akváriách, vrátane morských. 

RAS sú vďaka svojej nezávislosti na okolitom prostredí použiteľné takmer vo všetkých klimatických podmienkach.

Zdroj: Jan Kouřil: Mají šanci recirkulační systémy v ČR?